Švč. Dievo Motina Dangaus Valdovė su Kūdikiu pasaulio IšganytojuAušros takas 3, LT-76294 Šiauliai
Tel. (41) 528077

Interneto svetainėsiauliukatedra.lt
    Kleb. Remigijus Čekavičius

Šv. Mišios sekmadieniais:
8.00, 9.30, 11.00,12.30 ir 18.00

Šv. Mišios šiokiadieniais:
7.00, 7.30, 17.00, 18.00


SVARBIAUSIOS ŠIAULIŲ KATEDROS DATOS

1445 metais Žemaičių seniūno Mykolo Kęsgailos rūpesčiu pastatoma pirmoji medinė bažnyčia
1615 metais Šiaulių miesto parapijos bažnyčios klebonu paskiriamas Vilniaus jėzuitų akademijos auklėtinis kunigas Petras Tarvainis
1615 kovo 5 naujasis klebonas atvyksta į Šiaulius ir pradeda eiti pareigas
1617 – 1625 metais pastatoma dabartinė mūrinė šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia.
1634 spalio 8 naująją bažnyčią konsekruoja Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius
1655 metais bažnyčią nusiaubia ir apiplėšia švedų kariai, vadovaujami grafo Magnuso Gabrieliaus de la Gardžio
1665 – 1680 metais klebono Marijono Kazimiero Liauksmino rūpesčiu bažnyčia sutvarkoma
1786 metais bažnyčios stogas rekonstrukcijos metu pažeminamas 1,5 - 2,0 m.
1840 – 1841 metais suremontuojami bažnyčios skliautai
1880 metais žaibui trenkus į bokštą, bažnyčios stogas uždengiamas aštuoniakampės piramidės pavidalo smaile, todėl pasikeičia bažnyčios bokšto siluetas
1911 – 1912 metais perstatomos ir praplečiamos abi zakristijos
1924 metais perstatomos ir padidinamos abi koplyčios
1944 liepos 27 pačioje II pasaulinio karo pabaigoje, bažnyčią visiškai nusiaubia gaisras
1944 –1956 metais atliekami pagrindiniai bažnyčios restauravimo ir rekonstravimo darbai.
1997 gegužės 28 įsteigiama Šiaulių vyskupija, pirmuoju jos vyskupu paskiriamas kunigas Eugenijus Bartulis, o ir šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos bažnyčiai suteikiamas katedros titulas
1998 gruodžio 19 pašventinamas iš pagrindų sutvarkytas šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros naujasis altorius.

Katedros interjero vaizdas nuo vargonųDidžiojo altoriaus fragmentas: 1944 m. gaisre nesudegęs Nukryžiuotasis ir naujasis tabernakulis